Een beoordeling van slotenmaker Roeselare

(Blijkens dit haardstedenregister bezat hij in 1600 verschillende huizen.) Aangaande bestaan pappa Jan Michielsz, zilversmid, zal hij vermoedelijk dit huis geërfd hebben aan een zuidzijde over een Markt, waarin hij geboren werden. Uit ons aantekening in het 4e Lopende Memoriael, zou men, indien het niet van elders weet bleek, mogen besluiten, het deze betreffende zijn penseel in 1614 bereids goede zaken had geschapen. Een bedoelde aantekening luidt als volgt: “

Waar de brouwerij ‘een Roskam’ heeft gestaan? Daaromtrent geeft de Beschrijvijving der Stadt Delft via Reynier Boitet uit 1729 vol­doende zekerheid. Daarin zeker komt ons lijst voor betreffende brouwerijen en we ontdekken daarenboven een brouwerij ‘Een Roscam, staande op dit Achterom’. Voorts, in met­merking nemende het deze in 1640 alreeds uitgebroken was, doch het een verschillende, eerst ‘Een Slange’ ge­naamd en gelegen op het Oude Delft tegenover de Haverbrug of een gewezen Koornbeurs, haar naam ver­anderde en die aangaande „De Roskam’ aannam, meent hij het wij een plaats, waar Jan Steen tijdens ons lange reeks aangaande jaren woonde en werkte, ook niet ver meer behoeven te zoeken.

Hetgeen men meteen kan uitdrukken als: ‘gij zit te gluren zodra ons poelsnip’. Cats zinspeelde hierbij op de gewoonte over reigers en roerdompen teneinde lange tijd roerloos en stokstijf op één poot te staan staren tot ons bepaald issue, waarbij zij af en toe de ogen sluiten als vallen zij in ons dut.

Kuiper Jan Maertensz had aan die kant betreffende de gracht ‘Int Prachtige Hooft’ zijn werkplaats. Buiten hem woonden daar nog 3 vakgenoten voor hem in de nabijheid, daar waar, zoowel zodra elders in een plaats, ons wet ofwel keur op een hinder toen een menigvuldig burenverhoor zou hebben veroorzaakt.

alsnog iedere keer in zwang kan zijn, eventjes indien een oud-Hollandse benamingen der maten en gewichten, drukte dit hiërarchische denkbeeld overduidelijk uit. Edoch, weet dit oude is nieuw geworden en vanwege alles wil ik ook de schijn van ons ‘lover over 't verleden’ in al die opzichten te wezen, zoveel mogelijk te vermijden.

De huisvrouw aangaande Bruyn Harmansz. Schinkel, wiens zaak verder aan de noordzijde met het Marktveld gevestigd was, gaf aan, het hun thuis vier haardsteden bevatte. Bruyn was de zoon over Harman Schinkel, welke in 1568 alhier zodra ons slachtoffer aangaande religiehaat met den zwaarde was geëxecuteerd (wegens dit drukken met ketterse geschriften - zie Jaarboekje van Delft 1866).

Een duidelijk bewijs, dat sedertdien ten minste twee huizen tot één werden verbouwd. Op de grote plattegrond met een plaats Delft, door een zorg en tussen toe­gezichtsveld over Van Bleyswyck in 1675 en volgende jaren ver­vaardigd, telt men niet zo huizen, vervolgens in dit kohier aangaande dit haardstedegeld over 1637 worden opgegeven en minder dan in de legger der verponding over 1620 voorkomen. Zomede in het register aangaande het haardstedegeld over 1600, het ons tot gids dient.

Eén brouwerij had haar voorgevel aan het Oude Delft, en wel ‘Int Dobbel Cruys’, in eigendom en bewoond via Simon Arense Groenewegen. In dit woonhuis waren 8 haardsteden, terwijl de brouwerij betreffende 3 eesten en twee ketels werkte. Deze behoorde tot ons aanzienlijke familie, welke zichzelf, direct vele overige, in 1569 en eerstvolgende jaren uit Delft verwijderde, om óf later alweer terug te keren óf, getrouw aan een voorvaderlijke religie en heulend betreffende een Spanjaard, zich elders te vestigen.

Antwoorden Natuurlijk ben ik dit zeker eens betreffende hetgeen deze welbekende Nederlanders helpen. Afgezien betreffende het feit dat hier sprake kan zijn met ons nationaal en internationaal welbekende schilder horen te wij meer info wanneer betrokken inwoners over Den Helder happy bestaan dat deze vrouw enthousiast bereid kan zijn om in dit markante gebouw van na-oorlogse architectuur een beeldschoon museum en vrijplaats te creeeren. Alles is in gereedheid gebracht, dit is een kwestie betreffende inrichten in een vertrekken welke hem voor intentie-overeenkomst met 9 december 2014 zijn toebedeeld. Een vrije beschikking aan dit gehele gebouw!!!! Nadere condities bovendien te bespreken. Geef die kunstenaar deze kans teneinde er vanwege ervoor te zorgen het in Den Helder niet louter maritieme bezienswaardigheden te bewonderen zijn doch verder een museum voor moderne kunst. Bestuurders betreffende Den Helder, laat die kans niet voorbij kunnen, het is al te heel wat gebeurd.

Antwoorden laten we meteen betreffende respect betreffende elkaar omgaan en het werk aangaande rob scholte letterlijk en figuurlijk steunen.waren er doch meer mensen betreffende zo heel wat moed.

Verder teken ik hier met het één der huizen, staande tussen een Dirk Langensteeg en die der Bagijnen, een benaming ‘’t Warregaren’ droeg, tot de voorstelling in een gevelsteen met een verward kluwen.

Enigszins verder woonde een ‘heuyckmaecker’, wiens woonhuis heette ‘Inden Wenteltrap’. Hij vervaardigde het vrouwenkledingstuk huik genaamd, dat men de voorloopster over een moderne regenmantel zou kunnen noemen.

Verder er waren vele brouwerijen te ontdekken. Op ons enige uitzondering na, werkten zij allen betreffende een paar ketels en een paar eesten, zowel vanwege persoonlijk toepassing zodra voor de dorstige stadgenoot, een talrijke biertappers en allen binnen en buiten de Republiek die het daar gebrouwen ‘oud Delfsch’, ‘Moselaer’, ‘Israël’ of ‘Pharao’ op prijs stelden. In het register vind ik [met een Drie Akerstraat naar het noorden lopend]

‘opten houck vande Theemsbrugge ande westzijde met ’t marcktvelt’. Ons ‘teems’ was ons zeef. De brug ontving hoofdhaar benaming van het hoekhuis, waar het werktuig in de gevelsteen zat. Zo kwam ook de Bijbelbrug, een momentje bovendien, met haar naam.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Een beoordeling van slotenmaker Roeselare”

Leave a Reply

Gravatar